Lokalizacja, terminy i czestotliwość zajęć

Centrum Kształcenia, z siedzibą w Środzie Wlkp, ma zaszczyt zaproponować Państwu profesjonalne kursy językowe oraz korepetycje z przedmiotów ogólnokształcących przy wykorzystaniu nowoczesnych, efektywnych metod nauczania oraz zastosowaniu najnowszych materiałów dydaktycznych. Kursy prowadzone są przez doświadczonych lektorów i nauczycieli z wykształceniem filologicznym oraz metodycznym. Posiadają oni odpowiednie, formalne kwalifikacje językowe potwierdzone stosownymi dokumentami, zgodnie z wymogami Ministerstwa Edukacji Narodowej.
 
LOKALIZACJA, TERMINY oraz CZĘSTOTLIWOŚĆ ZAJĘĆ:
 
Wszelkie zajęcia odbywają się w siedzibie szkoły na ulicy Lipowej 3 (obok poczty) w Środzie Wielkopolskiej, w dogodnych dla Państwa terminach i w dowolnym wymiarze godzin. Sugerowanym przez nas, jak również najbardziej tradycyjnym, rozwiązaniem byłyby zajęcia dwa razy w tygodniu po 60/45 minut.
W szczególnych przypadkach istnieje również możliwość przeprowadzania zajęć u Państwa w domu (wówczas cena za jednostkę lekcyjną wzrośnie o ok 50%. Dokładne stawki ustalane będą indywidualnie)
Lektorzy szkoły SOKRATES prowadzą dokumentację kursu, programy nauczania, listy obecności, wyniki testów, raporty postępów słuchaczy oraz ankiety badające stopień ich zadowolenia.
 
Jeśli słuchacze wyrażą taką chęć mogą otrzymać świadectwo ukończenia kursu z wyszczególnionym poziomem zaawansowania i liczbą godzin lekcyjnych. Po pewnym czasie (zależnym od poziomu oraz postępóww kursantów) szkoła może przeprowadzi egzamin wewnętrzny lub zgłosić słuchaczy do ośrodka egzaminacyjnego np. British Council na egzaminy do certyfikatów międzynarodowych.

 

Test kompetencyjny, podręcznikiTEST KOMPETENCYJNY
 
Słuchacze dzieleni są na odpowiednie grupy zaawansowania na podstawie specjalnego testu diagnostycznego. Test, jego przeprowadzenie, opracowanie jego wyników i podział słuchaczy na grupy są dokonywane bezpłatnie. Test jest niezbędny również w przypadku zajęć indywidualnych - służy on wówczas tylko sprawdzeniu poziomu zaawansowania.
 
PODRĘCZNIK
 
Odpowiedni podręcznik i materiały pomocnicze wybrane zostają po przeprowadzeniu pierwszych zajęć z konkretnymi słuchaczami oraz dokonaniu analizy ich potrzeb. Wówczas też opracowane będą programy kursu, dopasowane do umiejętności i potrzeb poszczególnych grup.
 
W chwili obecnej dysponujemy biblioteka liczącą ponad 400 książek (podręczniki, słowniki, ksiązki popularnonaukowe, itp)

 

Rodzaje zajęć oraz monitorowanie postępów

ZAJĘCIA INDYWIDUALNE (one-to-one)
 
Zalecamy prowadzenie zajęć indywidualnych wszędzie tam, gdzie:
- Występuje znaczne zróżnicowanie poziomu znajomości języka obcego w grupie objętej szkoleniem.
- Występuje znaczne zróżnicowanie treści języka specjalistycznego, które różni uczestnicy szkolenia mają opanować.
- Między osobami biorącymi udział w kursie występuje znaczna różnica oczekiwań dotyczących stopnia rozwijania poszczególnych sprawności językowych.(mówienie, pisanie, rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu pisanego)
- Między uczestnikami kursu istnieje stosunek podległości służbowej, który ze względów emocjonalnych może negatywnie wpływać na gotowość słuchaczy kursu do zaangażowanego partycypowania w zajęciach dydaktycznych.
- Ze względów organizacyjnych nie sposób zaproponować jednolitego planu zajęć dla wszystkich pracowników objętych szkoleniem.
 
ZAJĘCIA GRUPOWE
 
Zakłada się, że efektywne nauczanie grupowe ma miejsce gdy grupa liczy nie więcej niż 9 osób. Optymalną liczbą jest 6.
Wszystko w trosce o jak najwyższą efektywność zajęć!
 
SPRAWDZANIE EFEKTYWNOŚCI NAUCZANIA
 
Słuchacze kursu poddawani są regularnym testom oceniającym postępy w nauce.
Stosuje się trzy typowe formy oceny:
- Bieżąca - rejestracja ocen (wartości procentowych) z krótkich kartkówek (co 1-2 zajęcia),
- Cykliczna - po zakończeniu każdej większej jednostki w podręczniku wiodącym.
- Etapowa - na zakończenie etapu nauczania (zwykle semestru)

 

 

KONTAKT
tel. (D.Kowalski) 504 369 200
Chmura SOKRATES mapa dojazdu  
 Powered by: www.cdx.pl