Rodzaje zajęć i monitorowanie postępów

Szkoła SOKRATES oferuje:


ZAJĘCIA INDYWIDUALNE (one-to-one)
 
Zalecamy prowadzenie zajęć indywidualnych wszędzie tam, gdzie:
- Występuje znaczne zróżnicowanie poziomu znajomości języka obcego w grupie objętej szkoleniem.
- Występuje znaczne zróżnicowanie treści języka specjalistycznego, które różni uczestnicy szkolenia mają opanować.
- Między osobami biorącymi udział w kursie występuje znaczna różnica oczekiwań dotyczących stopnia rozwijania poszczególnych sprawności językowych.(mówienie, pisanie, rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu pisanego)
- Między uczestnikami kursu istnieje stosunek podległości służbowej, który ze względów emocjonalnych może negatywnie wpływać na gotowość słuchaczy kursu do zaangażowanego partycypowania w zajęciach dydaktycznych.
- Ze względów organizacyjnych nie sposób zaproponować jednolitego planu zajęć dla wszystkich pracowników objętych szkoleniem.
 
ZAJĘCIA GRUPOWE
 
Zakłada się, że efektywne nauczanie grupowe ma miejsce gdy grupa liczy nie więcej niż 6 osób. Optymalną grupą, z którą spotykamy się najczęściej to 2-3 osoby.
Wszystko w trosce o jak najwyższą efektywność zajęć!

UWAGA! Nie łączymy na siłę grup, nie tworzymy grup, w których uczniowie mają zdecydowanie różny poziom zaawansowania językowego (w przypadku uczniów szkolnych - grupy tworzone są tylko z uczniów z jednego poziomu, tzn - nie łączymy uczniów z klasy IV z klasą VI, albo uczniów klasy I LO z III LO, itd). Efektywność nauki jest dla nas najważniejsza!
 
SPRAWDZANIE EFEKTYWNOŚCI NAUCZANIA
 
Słuchacze kursu poddawani są regularnym testom oceniającym postępy w nauce.
Stosuje się trzy typowe formy oceny:
- Bieżąca - rejestracja ocen (wartości procentowych) z krótkich kartkówek (co 1-2 zajęcia),
- Cykliczna - po zakończeniu każdej większej jednostki w podręczniku wiodącym.
- Etapowa - na zakończenie etapu nauczania (zwykle semestru)

Funkcja dostępna tylko dla zalogowanych.